11ASTA Aplikovaná statistika

Anotace předmětu

 • Základní zpracování dat: Spojitá a diskrétní data. Charakteristiky (střední hodnota, kvantily, kovariance, korelační koeficient). Vizualizace dat (histogramy, sloupcové a časové grafy, xy-grafy)
 • Vlastnosti: Vztahy veličin, nezávislost, korelace
 • Lineární a nelineární regresní analýza a predikce: Předpověď budoucích nebo chybějících hodnot v naměřených datech
 • Předpoklady rozdělení: Ověření teoretického rozdělení naměřených hodnot
 • Testy hypotéz: Vyhodnocení statistického významného rozdílu ve výsledcích vědeckých experimentů při ověřeném předpokladu rozdělení dat
 • Testy hypotéz: Vyhodnocení statistického významného rozdílu ve výsledcích vědeckých experimentů bez předpokladu rozdělení dat
 • Testy hypotéz: Vhodnost naměřených dat pro použití k regresní analýze
 • Testy hypotéz: Verifikace výsledků regresní analýzy
 • Testy hypotéz: Zpracování dat kvalitativního charakteru
 • Klastrování: Zpracování dat multimodální povahy. Volba veličin pro klastrování
 • Klastrování: Základní klastrovací metody
 • Klastrování: Vyhodnocení rozdílu klastrů